Otter (Lutra lutra) (Photo: Yves Adams / Vilda)Het is tijd voor #Natuurherstel

25 maart 2023

Momenteel verkeert de natuur in Europa in een erbarmelijke staat. Het gevolg is dat elke activiteit die ook maar het geringste negatieve effect op de kwaliteit van de natuur heeft, haar componenten, dat wil zeggen planten, dieren, schimmels enz., dichter bij uitsterven brengt. Aangezien we allemaal afhankelijk zijn van de natuur (wie produceert de zuurstof die we inademen als er geen planten zijn?), is het van levensbelang om de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen. Sterker nog, laten we herstellen wat verdwenen is. Dit is geen sprookje, geen droom of een utopische wens, we deden het eerder. Zo verdween in de 20e eeuw de otter (Lutra lutra) in grote delen van Europa, grotendeels als gevolg van vervuiling. Met aanzienlijke inspanningen om de milieuomstandigheden te verbeteren, keren ze terug naar voorheen verlaten wateren. Dit heeft er toe geleid dat de status op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN recentelijk is verlaagd van kwetsbaar naar bijna bedreigd. Europese wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn, hielpen om dit resultaat te bereiken.

Het belangrijkste is dat niet alleen de otter profiteert van de verbeterde waterkwaliteit, ook vissen en mensen profiteren. Het herstel van de natuur voorkomt niet alleen het uitsterven van soorten, maar verbetert ook het leven van mensen. Het herstellen van de kwaliteit en de hoeveelheid natuurlijke habitat in Europa leidt tot betere bescherming tegen overstromingen, betere bodems, schoner water, koelere steden en gezondere mensen. Het herstel van wetlands, rivieren, bossen, graslanden, mariene ecosystemen en de soorten die ze herbergen, zal helpen de veerkracht en de strategische autonomie van Europa op te bouwen, natuurrampen te voorkomen en risico's voor de voedselzekerheid te verminderen. Berekend is dat elke euro die aan natuurherstel wordt uitgegeven, minstens acht euro aan toegevoegde waarde oplevert.

Vanwege het belang van natuur voor ons leven stelt de Europese Commissie een Natuurherstelwet voor. De afgelopen decennia hebben aangetoond dat voor het behoud en herstel van onze natuurlijke omgeving wetten nodig zijn om nationale regeringen en lagere autoriteiten ertoe aan te zetten hun beloften voor een betere toekomst ook echt na te komen.

Op dit moment bespreken regeringen in de hele Europese Unie deze nieuwe wet. Daarom is dit het moment om in actie te komen. Doe mee met ons en meer dan 200 ngo's en vraag jouw regeringsleiders en vertegenwoordigers bij de EU om de Natuurherstelwet goed te keuren en de uitvoering ervan krachtig ter hand te nemen. Alleen dan kunnen we de huidige crises in de landbouw, de visserij, de bosbouw en het milieu bedwingen.